Sajtóközlemény a 2019. június 26-ai Képviselő-testületi ülésről

Rövid képviselő-testületi ülés előtt ketten jelezték, hogy nem tudnak részt venni, míg másik két fő az egyik képviselővel üzent, hogy nem lesznek jelen.
A képviselők számára a jegyző asszony írásbeli tájékoztatást adott, hogy az elmúlt időszakban milyen jókarbantartási kötelezési eljárás indult el a hivatal részéről. A hét eljárásból némelyikben van már eredmény (lebontották a düledező házat), s van olyan is, amely nagyon lassan halad.

Első napirendi pontként a Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi beszámolóját fogadta el a Képviselő-testület.
A 2019. évi költségvetési rendeletet is módosítani kellett a különböző támogatások miatt, valamint, hogy a gyermekorvosi rendelőbe és a velencei úti rendelőbe is klímaberendezéseket lehessen beszerelni.
A Sport utcai üzletek hasznosítására pályázatot írt ki az önkormányzat.
A képviselők elfogadták az ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására előkészített pályázati anyagot.
A képviselők lezárták a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetést és kérik a polgármestert, hogy kezdeményezze az állami főépítészi vélemény beszerzését.
A Képviselő-testület módosította a szociális és gyermekvédelmi helyi rendeletet. A megemelkedett jövedelmek miatt szükséges volt a maximum jövedelemhatárok emelésére is.
A Képviselő-testület elfogadta a Katolikus Egyház Boldogasszony Közösségi Ház 2018. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás beszámolóját, valamint a 2018-ban tartott orgonahangverseny sorozat pénzügyi beszámolóját.
A képviselők elfogadták a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót is.
Hosszas vita során a közművelődési rendelet szövegének a tervezetét megtárgyalták és elfogadták, azonban a kevés képviselői igen és egy tartózkodás miatt nem volt meg a szükséges létszám a minősített szavazáshoz, így az önkormányzat közművelődésről szóló rendeletét nem tudta megalkotni.
A jelen levő képviselők elfogadták a Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervét, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Jóváhagyták a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat szántó művelési ágú földterületeit a következő évben kik bérelhetik.
A polgármester nem vett részt a polgármester jubileumi jutalmáról szóló döntésben.
A kérdések és interpellációk között Paál Huba képviselő nehezményezte a Szabolcs Híradóban megjelent polgármesteri cikk tartalmát.
Zárt ülésen elismerő oklevelekről döntött a Képviselő-testület.

Csányi Kálmán
polgármester