Az önkormányzat szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
 
Tisztségviselők:
Csányi Kálmán- polgármester
- képviseli a várost, az önkormányzatot illetve a képviselő-testületet;
- összehívja és vezeti az önkormányzat képviselő-testületének üléseit;
- rendelkezik az önkormányzat pénzügyi kiadásai felett;
- felel az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért;
- saját hatáskörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt;
- dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és hatósági jogkörökben;
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, jegyző és intézményvezetők tekintetében.
Tüke László - alpolgármester
- társadalmi megbízatásban látja el feladatait;
- a polgármester munkáját segíti;
- ellátja a polgármester által rábízott feladatokat, akadályoztatás esetén helyettesíti a polgármestert;
- részt vesz a testületi ülések feltételeinek megteremtésében;
- segíti a bizottsági, testületi döntések előkészítését, tervezetek készítését, és döntések végrehajtását;
- szervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait.
dr. Nagy Éva - jegyző
- vezeti a Polgármesteri Hivatalt, a köztisztviselők munkáltatója;
- elkészíti az önkormányzati rendelet- és költségvetés tervezeteket;
- felel az önkormányzati gazdálkodás törvényességéért, ellátja az önkormányzati intézmények pénzügyi felügyeletét;
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és bizottságok ülésein;
- köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságnak és polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel.
- dönt a hatáskörébe tartózó államigazgatási ügyekben.
Titkárság:
Horváth Éva - szervezési előadó
- szervezi az önkormányzati munkaterv elkészítését, az elfogadott munkaterv alapján közreműködik a testületi ülések előkészítésében;
- a képviselő-testületi döntések végrehajtásában közreműködik;
- vezeti a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvét;
- nyilvántartást vezet a képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről;
- részt vesz a népszavazási és választási feladatok ellátásában;
- közreműködik az önkormányzati rendezvények lebonyolításában.
Bene-Somogyvári Tünde - kereskedelmi és titkársági előadó
- irodai, ügyviteli adminisztrációt végez;
- egyes fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi feladatokat lát el;
- vezeti a méhészek nyilvántartását és vegyszerezés esetén értesíti őket;
- beérkezett ügyiratokat iktatja
- reklamációs problémák kezelése;
- megrendeli a szállítótól a termékeket és átveszi azokat.
Szőke Nikoletta - informatikai és titkársági előadó
- iktatási, gépelési és gyorsírási feladatokat végez;
- kezeli a központi telefont és telefaxot;
- irányítja az ügyfeleket;
- szervezi a bizottsági üléseket, vezeti a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülésének jegyzőkönyvét;
- az ügyiratokat irattárba helyezi, illetve selejtezi, továbbá vezeti az irattárat;
Battyányi Attiláné - hivatalsegéd - kézbesíti a küldeményeket, kihelyezi a hirdetményeket.
Ábrahám Károlyné - takarítónő - a Hivatalt és környékét rendben tartja, berendezi a termeket.
Darabont Mária - takarítónő - a Hivatalt és környékét rendben tartja, berendezi a termeket.
Tunyogi József, gondnok - gondozza a Millenniumi Emlékparkot, valamint a város közterületeit.
Igazgatási Osztály:
Karácsonyné Haiter Ilona - igazgatási előadó
- üzletek működési engedélyével kapcsolatos ügyeket intézi;
- adósságkezelési támogatás iránti kérelmeket döntésre előkészíti;
- ellátja a hagyatéki ügyintézési feladatokat;
- lefolytatja a telepengedélyezési eljárásokat;
- ellátja a munkavédelmi feladatokat;
- lakásfenntartási és fűtési támogatási ügyeket intéz, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság alapjának igazolását döntésre előkészíti;
- hatósági bizonyítványokat készít, talált tárgyakat kezeli;
- átmeneti segélyek, temetési segélye, krízis kölcsönök igénylésének intézése.
E. Nagy Katalin - általános igazgatási előadó
- aktív korúak rendszeres szociális segélyezését intézi;
- vezeti az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésének jegyzőkönyvét, az elnökkel kapcsolatot tart, szervezi a bizottsági döntések végrehajtását;
- az óvodai elhelyezésekkel, az óvodák működésével összefüggő ügyeket intézi;
- tankötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokat ellátja;
- ellátja az oktatásszervezés igazgatási feladatait;
- rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmények igénylésének bonyolítása;
- védendő fogyasztó igazolások intézése.
 
Imre Lászlóné - igazgatási előadó
- felnőttkorúak átmeneti segély kérelmének kezelése, 
- temetési segéllyel, köztemetéssel kapcsolatos ügyintézés,
- ápolási díj, közgyógyellátási kérelmek intézése,
- hajléktalanok ügyében átmeneti intézkedések,
- lakásfenntartási ügyek intézése és adósságkezelési szolgáltatás,
- gyámügyi feladatok
Kovácsné Varga Ildikó - műszaki igazgatási előadó
- ellátja az ingatlanvagyon mozgással, illetve a lakásgazdálkodással összefüggő feladatokat;
- az önkormányzat ingatlanvagyonával összefüggő vagyonvédelmi, értékesítési, szerzési, illetve felújítási körbe tartozó műszaki feladatokat ellátja;
- ellátja az építésigazgatási, vízgazdálkodási, tűzvédelmi feladatokat;
- vezeti a Településfejlesztési Bizottság ülésének jegyzőkönyvét;
- polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket ellátja.
Papp Miklós - műszaki fejlesztési előadó
- előkészíti, bonyolítja és ellenőrzi az önkormányzati beruházásokat;
- az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó pályázatokat készít;
- útfelügyeleti, útfenntartási, útellenőrzési, energiagazdálkodási és vízügyi hatósági feladatokat végez;
- szervezi a temető üzemeltetéssel összefüggő önkormányzati feladatokat;
- településrendezési terveket nyilvántartja, a módosításokat szervezi;
- útcsatlakozási, bontási, közműbekötési szakhatósági hozzájárulásokat intézi.
Ekker László - közterület felügyelő
- a közterületek jogszerű használatát, rendjét, tisztaságát ellenőrzi;
- közreműködik az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában;
- ellenőrzi az önkormányzat közigazgatási területén levő utak és közúti jelzőtáblák állapotát;
- felderíti és szervezi az illegális szemétlerakó helyek felszámolását;
- irányítja a közhasznú munkások, közcélú dolgozók munkáját;
- ellenőrzi és eljár a parlagfű és gyomirtás ügyekben.
Pénzügyi Osztály:
Wasserné Ősi Márta - gazdasági vezető
- pénzügyi területen helyettesíti a jegyzőt;
- ellátja a hivatalvezetői feladatokat a jegyző és az igazgatási osztályvezető együttes távolléte esetén;
- vezeteti a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát;
- az önkormányzati költségvetéssel összefüggő feladatokat ellátja (tervezetek és beszámolók készítése, adatgyűjtés és szolgáltatás);
- pénztárellenőri feladatokat lát el;
- nyilvántartja a földhaszonbérleteket, alapító okiratokat;
- szervezi az önkormányzat és intézményei operatív gazdálkodási feladatait;
- ellenőrzési vezetőként a belső ellenőrzési tevékenységet szervezi.
Darvas Tímea - pénzügyi és pályázati előadó
- szervezi a német és román partnerkapcsolattal összefüggő feladatok ellátását;
- ellátja a pénztárosi feladatokat, és végzi annak bizonylatolását;
- kapcsolatot tart a Pusztaszabolcsi civil szervezetekkel;
- bonyolítja az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal elektronikus levelezését;
- német fordítási és tolmácsolási feladatokat lát el;
- kistérségi illetve önkormányzati szövetségek működésével összefüggő feladatokat végez;
Újhelyi Matild - adóigazgatási előadó
- vállalkozók kommunális adójával, iparűzési adóval kapcsolatos ügyeket intéz;
- eljár szabálysértési bírságok, talajterhelési bírságok behajtási ügyekben;
- adó- és értékbizonyítvány, illetve költségmentességi és vagyoni bizonyítvány kiállításához elkészíti az igazolást;
- egyéb adóhátralékok behajtása, nyilvántartása, adóigazolások kiállítása;
- adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti.
Fisher Réka - adóigazgatási előadó
- ellátja a gépjárműadóval összefüggő adóigazgatási feladatokat;
- intézi a talajterhelési díjfizetéssel összefüggő adóigazgatási ügyeket;
- közreműködik a szabálysértési bírságok behajtásában;
- nyilvántartja és beszedi a hulladékszállítással összefüggő tartozásokat;
- nyilvántartja és behajtja az egyéb adóhátralékokat;
- adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti és továbbítja az ellenőrző szervnek;
- adó- és értékbizonyítvány, illetve költségmentességi és vagyoni bizonyítvány kiállításához elkészíti az igazolást.
Baricsné Kovács Zsuzsanna - adóigazgatási előadó
- magánszemélyek kommunális adó bevallások bekérése, feldolgozása;
- fizetési meghagyás készítés, könyvelés, nem fizető adózók felszólítása;
- illetéktartozások behajtása, nyilvántartása, kérelmek elbírálása;
- idegentartozások és adóhátralékok behajtása, nyilvántartása.
 
 
Dunaújvárosi járási hivatal kirendeltség:
Vinklerné Kaluz Diána - kirendeltségi ügyintéző
- egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megállapítása;
- alalnyi jogú ápolási díj ügyek kezelése, intézése;
- alanyi és normatív jogon járó közgyógyellátás igénylésének kezelése.